Normy bezpieczenstwa pozarowego

ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania bezpieczeństwa oraz pomoce zdrowia, które musi wykonać wszystek produkt oddany do robocie w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Najnowsza informacja, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie działać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek materiał będzie wymagał być następujące oznaczenia:

Chocolate slim

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Każde urządzenia muszą być przewidziane tak, aby podczas pracy nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez osoby upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) skupia się z będącymi procedurami: 1. badanie typu WE - liczy na planie zapewnienie, że urządzenie spełnia podstawowe wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura doświadczeń i prób każdego wytworzonego produktu w projektu ustalenia zgód z poradą, 4. zapewnienie jakości wyrobu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i doświadczenia wyrobów, 5. zgoda z pracownikiem - procedura do wykonania koniecznych badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w obowiązku dania jego zgodzie z człowiekiem określonym w certyfikacie badania typu WE i oczekiwaniami opisanymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat z wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do jednostki notyfikowanej w kierunku przechowania, dokumentacja powinna zawierać opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.